เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เรามีประสบการณ์กว่า 15 ปี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 มีวัตถุประสงค์ การจัดตั้งโรงเรียน เพื่อดำเนินการสอน และฝึกอบรม พัฒนาในหลักสูตรพิเศษ เฉพาะทาง สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น และ/หรือ ทำงานกับองค์กรญี่ปุ่น โดยจัดตั้งโครงการ ATP ให้กับผู้ที่อยากจะพัฒนาศักยภาพตนเอง ผ่านหลักสูตรของโรงเรียน AJLS เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ ฝึกอบรมในด้านภาษาญี่ปุ่น ระเบียบ วินัย มารยาท และกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่น หลักสูตรการสอนจะประกอบด้วยการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียน และในหอพักชายและหญิง ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 500 คน

อนาคตสู่ความสำเร็จ

 • การฝึกงานที่ญี่ปุ่นทำให้คุณมีงานทำที่ดีเมื่อกลับมา และมีโอกาสเดินสู่เส้นทางเป็นเจ้าของธุรกิจจากเงินทุนที่คุณสะสมมาจากญี่ปุ่น

โลกทัศน์และสติปัญญา

 • การฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้คุณเป็นคนที่มีเครือข่ายสังคม และโลกทัศน์ที่กว้างมากขึ้น และสั่งสมสติปัญญา ให้แก่ตนเองเพิ่มมากขึ้น

ประสบการณ์การทำงาน

 • การฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมีโอกาสหาความรู้ ความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น ได้เพิ่มทักษะด้านภาษาจริงในประเทศญี่ปุ่นและมีเอกสารรับรองความสามารถออกโดยองค์กรณ์การฝึกงาน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

 1. ภาษา
  • ความรู้จากการเรียนภาษาญี่ปุ่น และการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนที่ได้รับจากการฝึกงาน
 2. ใบประกาศนียบัตร
  • ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน หรือการผ่านงานในต่างประเทศ
 3. รายได้
  • เก็บเกี่ยวรายได้ที่สูงกว่า ระหว่างการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นทุนต่อยอดในอนาคตเมื่อกลับมาที่ประเทศไทย
 4. โอกาสต่อยอดอนาคต
  • เมื่อครบกำหนดกลับประเทศ สามารถต่อยอดวิชาชีพได้ด้วยการผลักดัน และสนับสนุนจากโครงการ ATP โดยจะมีการแนะนำงานที่มีเงินเดือนสูงกว่า มาตรฐานทั่วไป และ/หรือ ให้คำปรึกษาร่วมวางแผนในการประกอบธุรกิจขนาดย่อมของตนเอง

จุดเด่นของ ATP

เรามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และเข้าใจระเบียบวินัย วัฒนธรรมจนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ในการทำงานได้ด้วยตนเองที่ประเทศญี่ปุ่น
เรามุ่งเน้นพัฒนาแนวความคิดหลักวิธีคิดให้บุคลากรเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอในด้านศักยภาพควบคู่กับคุณธรรม
เราให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างน้อย 6 หลักสูตรขึ้นไปโดย ATP มีกองทุนสนับสนุนให้ก่อน
เรามีครูประจำที่ประเทศญี่ปุ่นคอยดูแลตลอด 3 ปี
เราเดินทางไปเยี่ยมและนิเทศผู้ฝึกงานพร้อมดูแลตลอด 3 ปี
เราแนะนำงานบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นให้ในตำแหน่งหน้าที่ ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในประเทศไทย และแนะแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัวเมื่อกลับไทย

หลักสูตร

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมนั้นมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักต่าง ๆ ได้แก่
การอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม ระเบียบ วินัย และมารยาทต่าง ๆ เช่น การทักทาย สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และอื่นๆ
การเรียนรู้ และเข้าใจการใช้ชีวิตตามวัฒนธรรม ระเบียบสังคมญี่ปุ่น พื้นฐานและกฎหมาย ข้อห้ามต่างๆ
การเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
ความรู้ ทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อสื่อสารกับการทำงานและการดำเนินชีวิต
การอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม วินัย มารยาท และกฎระเบียบต่าง ๆ เริ่มต้นสู่กระบวนการฝึกอบรมด้วยการเข้าใจถึงวิธีคิดในด้านจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อจะไม่สร้างปัญหาใด ๆ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกฎระเบียบ วินัย มารยาทต่าง ๆ เพื่อพร้อมที่จะไปปฏิบัติตนในระหว่างการเรียนในโรงเรียน การเรียนรู้และเข้าใจในการใช้ชีวิตตามวัฒนธรรม และระเบียบสังคมญี่ปุ่น จากนั้นนักเรียนจะได้รับการเรียนรู้ และปฏิบัติ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน เช่น การทักทาย ความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตต่าง ๆ ในสังคมญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมพื้นฐานของคนญี่ปุ่น และตลอดจนระบบการทิ้งขยะ ในหอพักตามวิธีการแยกขยะแบบในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนตนเองจนเกิดความคุ้นเคย ด้านการปฏิบัติในเรื่องวัฒนธรรมต่าง ๆ จากนั้นนักเรียนจะต้องปฏิบัติต่อครูผู้สอนทั้งในโรงเรียน และนอกสถานที่โรงเรียน โดยจะมีการตรวจสอบและวัดผลตลอดระยะเวลาการเรียน เพื่อจะได้ยืนยันได้ว่า นักเรียนที่ผ่านการเรียนนั้น มีความเข้าใจ และมีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

การเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ

ทางโรงเรียนมีระบบในเรื่องการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนตนเอง ไม่เพียงการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังจะต้องปฏิบัติด้วยความตั้งใจ และพยายามอย่างมีเป้าหมาย โดยแบ่งขั้นตอนต่าง ๆ อาทิเช่น
การอยู่ประจำที่หอพักระหว่างการเรียน เพื่อปรับสภาพจิตใจให้มีความพร้อมในการที่จะต้องฝึกงานที่ที่ไกลจากบ้าน และครอบครัว และป้องกันปัญหาโรคคิดถึงบ้าน
การพักหอพักรวม เพื่อปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อเรียนรู้การอยู่อย่างพึ่งพากันและกัน ป้องกันปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง ทั้งยังมีการจัดระเบียบในการพักอาศัยร่วมกันตลอดจนอาสาสมัครในการทำความสะอาดร่วมกันอีกด้วย
การออกกำลังกาย จะทำการฝึกการออกกำลังกายทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง เพื่อปรับสภาพร่างกายให้มีความพร้อมที่จะสู้งานที่หนักในอนาคตได้
ระบบยืนเรียน เพื่อฝึกความอดทนให้นักเรียนมีความคุ้นเคยในการที่จะต้องยืนทำงานในระหว่างการฝึกงานในโรงงานต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 6 ระดับ

เนื้อหาของหลักสูตร ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะทางเพื่อผู้ฝึกงาน โดยมีเนื้อหาทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกงาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในสถานประกอบการจริง และการดำเนินชีวิตได้จริง โดยจะทำการสอบเพื่อเลื่อนระดับทุกเดือน รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อประเมินผลความเข้า เพื่อประเมินผลความเข้าใจในเนื้อหา โดยเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสากล (MINNA NO NIHONGO) โดยเป็นมาตรฐานสากลที่ประเทศญี่ปุ่นใช้กัน

หลักสูตรในแต่ละระดับมีดังต่อไปนี้

Level 1 อักษร HIRAGANA, KATANANA, การแนะนำตนเอง, การนับเลข, สัปดาห์/ว-ด-ปี/เวลา, ไวยกรณ์
Level 2 บทที่ 4-13 ไวยกรณ์+สนทนา
Level 3 บทที่ 14-25 ไวยกรณ์+สนทนา
Level 4 บทที่ 26-40 คำสั่งในการปฎิบัติบัตรงาน
Level 5 บทที่ 41-50 คำสั่งในการปฎิบัติบัตรงาน
Level 6 สนทนา 1-50 ทั่วไปในการทำงาน , การดำเนินชีวิต และเนื้อหาสำหรับระดับ N4
นักเรียนที่สอบผ่านหลักสูตรมาตราฐานของทางโรงเรียน จะมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยในระดับ N5 และสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ในระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ได้ ทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้าใจและพัฒนาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวมเร็ว เมื่อเข้าไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนทั้งสิ้นอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมทั้งหลักสูตรฝึกทบทวนเพิ่มเติมด้านการฟัง และการพูด สำหรับผู้ที่กำลังรอการยื่นเอกสารจนถึงวันเดินทาง เพื่อให้ผู้ที่กำลังรอการเดินทางได้ทบทวน และฝึกตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนประจำโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชียล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนผู้ฝึกงาน พร้อมทั้งได้พัฒนาหลักสูตรเฉพาะอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ว่าระบบการสอนของเรา มีประสิทธิภาพสูงในการปลูกฝัง และให้ความรู้ความเข้าใจเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง

เรามีอุดมการณ์แน่วแน่ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งให้ผู้ร่วมโครงการATP นั้น สามารถนำประสบการณ์ การทำงาน การดำเนินชีวิต แนวคิดวิธีคิด ภาษาญี่ปุ่นรวมถึงปัจจัยหลักก็คือภาษาญี่ปุ่น และรายได้ ที่จะสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาต่อยอดสร้างโอกาสในหน้าที่การงาน หรือ การลงทุนประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนภาษาจาก โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย และการฝึกงานจากโครงการ ATP เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างมีคุณภาพ

良い将来を築くためにATPと一緒に日本での実習を成功しませんか。
มาร่วมกันสร้างความสำเร็จในการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันกับATPเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกันไหมคะ

section-footer

Contact us

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Tel : 02 730 5622 ถึง 6

Email : japan.atp@gmail.com

Map